Członkostwo WTK

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
czwartek, grudzień 04, 2014 opublikowane przez:

 

 

Zapraszamy wszystkie osoby, które mają pasję działalności społecznej i zechcą działać  we Wrzesińskim Towarzystwie Kulturalnym do formalnego zapisania się do Wrzesińskiego  Towarzystwa  Kulturalnego.
 
Zasady członkostwa zostały ustalone w Statucie WTK, którego wyciąg został zamieszczony poniżej.
 
Zakres działalności WTK można poznać z treści Statutu WTK oraz z praktycznie już realizowanych działań. Można także wnieść od siebie ciekawe inicjatywy i pomysły, które będą zbieżne ze statutowymi założeniami działania WTK.
 
Minimalna  roczna  składka członkowska wynosi  obecnie  20 zł.
 
Deklaracje członkowskie można otrzymać od Prezesa WTK pana Bolesława Święciochowskiego  lub  pobrać  z  tej  strony.
Wypełnione  deklaracje  członkowskie  prosimy  osobiście  przekazać  panu  Prezesowi  WTK.
 

                           Ikonka do pobrania deklaracji znajduje się na samym dole tej strony.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyciąg ze statutu Wrzesińskiego Towarzystwa Kulturalnego

III. Członkowie Towarzystwa

§7

1.Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

- członków zwyczajnych,

- członków zbiorowych,

- członków wspierających.

2. Członkiem zwyczajnym może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który ukończył 18 lat i przez złożenie pisemnego oświadczenia zadeklarował przystąpienie do Towarzystwa i realizację jego celów statutowych.

3. Członkiem zbiorowym może być stowarzyszenie zarejestrowane prowadzące działalność w dziedzinie kultury, które w uchwale swojej władzy statutowej zadeklarowało przystąpienie do Towarzystwa i realizację jego celów statutowych.

4. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, instytucja, przedsiębiorstwo lub inna osoba prawna, która przez złożenie oświadczenia albo uchwały swojej władzy statutowej zadeklaruje współdziałanie z Towarzystwem w realizacji jego celów oraz materialne wspieranie działalności Towarzystwa.

 §8

 1. Nabycie członkostwa Towarzystwa następuje z chwilą podjęcia uchwały w tej sprawie przez Zarząd.

2. W przypadku odmowy przyjęcia do Towarzystwa deklarującemu przystąpienie do Towarzystwa przysługuje odwołanie do Wrzesińskiej Konferencji Kulturalnej.

 §9

Ustanie przynależności do Towarzystwa następuje na skutek:

a/ wystąpienia,

b/ skreślenia z listy,

c/ wykluczenia,

d/ śmierci albo utraty zdolności do działań prawnych przez osobę fizyczną,

e/ rozwiązania albo likwidacji stowarzyszenia zarejestrowanego, instytucji, przedsiębiorstwa lub innej osoby prawnej.

§10

Wystąpienie polega na złożeniu pisemnego oświadczenia przez osobę fizyczną albo złożeniu uchwały władzy statutowej przez stowarzyszenie zarejestrowane, instytucję, przedsiębiorstwo lub inną osobę prawną Zarządowi Towarzystwa.

§11

Skreślenie z listy członków następuje uchwałą Zarządu w razie zalegania przez członka Towarzystwa ze składkami członkowskimi ponad 2 lata.

§12

1. Wykluczenie członka zwyczajnego następuje, gdy dopuścił się on czynu niezgodnego z powszechnie przyjmowanymi zasadami współżycia lub działa na szkodę Towarzystwa. Członkowie zbiorowi wykluczani są w razie nie przejawiania działalności przez okres co najmniej 3 lat.

2. Wykluczenie następuje uchwałą Zarządu podjętą większością 2/3 głosów.

3. Wykluczenie członka zwyczajnego lub zbiorowego może nastąpić także orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego, po przeprowadzeniu rozprawy w tej sprawie.

W tym przypadku nie podejmuje się uchwały wskazanej w ust. 2.

§13

1. Członek Towarzystwa skreślony z listy członków na podstawie § 11 albo wykluczony z Towarzystwa na podstawie § 12 może odwołać się od uchwał w tej sprawie albo orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do Wrzesińskiej Konferencji Kulturalnej.

2. Odwołanie winno być złożone na piśmie w okresie dwóch tygodni od dnia doręczenia stosownej uchwały albo orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.

3. Do czasu rozpatrzenia odwołania przez Wrzesińską Konferencję Kulturalną członek Towarzystwa skreślony z listy członków albo wykluczony z Towarzystwa jest zawieszony w uprawnieniach członkowskich.

§14

1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:

a/ uczestniczenia we Wrzesińskiej Konferencji Kulturalnej,

b/ wybierania i wyboru do innych władz Towarzystwa,

c/ zabierania głosu i przekładania wniosków w sprawach dotyczących działalności

Towarzystwa,

d/ korzystania z lokali i innych istniejących urządzeń Towarzystwa, a także dóbr znajdujących

się w jego dyspozycji,

e/ uczestniczenia w imprezach organizowanych przez Towarzystwo,

f/ noszenia odznaki i znaczka Towarzystwa.

2. Szczegółowe zasady korzystania z uprawnień określonych w ust. 1 lit. d-e określa Zarząd.

§15

1. Członkowie zbiorowi maja prawo do:

a/ delegowania swoich przedstawicieli na Wrzesińską Konferencję Kulturalną,

b/ zgłaszania wniosków, opinii i postulatów w sprawach dotyczących działalności Towarzystwa, c/ korzystania z lokali i urządzeń Towarzystwa / Klub WTK /.

2. Sposób korzystania z uprawnień określonych w ust. c określa Zarząd

§16

Członkowie wspierający mają prawo do:

a/ korzystania z ekspertyz, opracowań i analiz dotyczących działalności kulturalnej,

b/ uczestniczenia w imprezach organizowanych przez Towarzystwo,

c/ zgłaszania wniosków, opinii i postulatów dotyczących działalności kulturalnej,

d/ uczestnictwa we Wrzesińskiej Konferencji Kulturalnej i posiedzeniach innych władz Towarzystwa z głosem doradczym.

§ 17

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a/ realizowania celów statutowych Towarzystwa przez aktywny udział w jego pracach oraz

troskę o wartości materialne i niematerialne Towarzystwa,

b/ przestrzegania Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Towarzystwa,

c/ propagowania haseł oraz idei Towarzystwa oraz zjednywania mu członków i sympatyków,

d/ przestrzegania powszechnie przyjętych zasad etyki w swojej działalności zawodowej i społecznej,

e/ regularnego opłacania składek członkowskich.

§18

 1. Członkowie zbiorowi mają obowiązek:

a/ wspierania celów statutowych towarzystwa przez aktywne działania kulturalne na terenie objętym ich zakresem działania,

b/ propagowania dorobku Towarzystwa,

c/ twórczego nawiązywania w swojej działalności do historycznego i kulturalnego

dziedzictwa wrześnian,

d/ regularnego opłacania składki członkowskiej.

2. Od obowiązku określonego w ust. 1 lit. d członkowie zbiorowi mogą zostać zwolnieni uchwałą Miejsko Gminnej Konferencji Kulturalnej.

§19

1. Członkowie wspierający zobowiązani są do współdziałania z Towarzystwem w realizacji jego celów statutowych oraz regularnego wpłacania zadeklarowanych składek członkowskich.

 

 

 

 

 

 

Czytany 5176 razy Ostatnio zmieniany środa, 10 grudzień 2014 19:07
Dział: WTK