Statut WTK

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
poniedziałek, lipiec 14, 2014 opublikowane przez:

 

Jednolity tekst Statutu Wrzesińskiego Towarzystwa Kulturalnego z siedzibą we Wrześni uwzględniający zmiany uchwalone przez Wrzesińską Konferencję Kulturalną w dniach: 03.03.2004r., 27.05.2004r., 28.04.2005r. i 04.12.2006r.

STATUT

I. Przepisy ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Wrzesińskie Towarzystwo Kulturalne w skrócie WTK, zwane w dalszym ciągu Statutu Towarzystwo.

§ 2

1. Towarzystwo działa na terenie Wrześni i gminy Września.

2. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Września.

§ 3

Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§ 4

Towarzystwo ma prawo używania znaczka, odznaki i pieczęci

II. Cele i środki działania Towarzystwa

§ 5

Celem działalności Towarzystwa jest:

a/ inspirowanie, wspieranie i koordynowanie ruchu społeczno - kulturalnego we Wrześni i gminie Września, współudział w tworzeniu i realizacji programu rozwoju kulturalnego regionu,

b/ rozwijanie różnorodnych form samorządu kulturalnego, a przez to wyrażanie opinii i potrzeb środowisk kulturalnych i artystycznych - w tym także szerokich kręgów odbiorców kultury, oraz prezentowanie ich władzom  państwowym i samorządowym, zainteresowanym instytucjom i organizacjom,

c/ pielęgnowanie, upowszechnianie i troska o twórczą kontynuację dziedzictwa kulturalnego wrześnian, rozwijanie tradycyjnych form życia kulturalnego.

§ 6

1. Towarzystwo realizuje swoje cele przez:

a/ PKD 91.33.Z / Skupianie wokół idei Towarzystwa działaczy kulturalnych, osób zawodowo zajmujących się upowszechnianiem kultury, naukowców, twórców oraz regionalistów a także organizacji społecznych;

b/ PKD 91.33.Z / Zbieranie opinii o społecznych potrzebach kulturalnych oraz ich opracowanie i rozpowszechnianie;

c/PKD 91.33.Z / Organizowanie wieczornic i uroczystości patriotycznych, prelekcji, konferencji, spotkań i dyskusji poświęconych zagadnieniom społeczno-kulturalnym,

oświatowym i artystycznych w tym Wrzesińskich Konferencji Kulturalnych;

d/ PKD 91.33.Z / Organizowanie konkursów i innych imprez poświęconych zagadnieniom

społeczno-kulturalnym;

e/ PKD 74.87.A / Działalność związana z organizacją targów i wystaw;

f/ PKD 74.87.A / Organizowanie sesji popularnonaukowych;

g/ PKD 91.33.Z / Organizowanie i prowadzenie zespołów problemowych, klubów oraz kół zainteresowań;

h/ PKD 91.33.Z / Pozyskiwania wsparcia dla celów Towarzystwa ze strony ogniw samorządu terytorialnego, organizacji społecznych, stowarzyszeń o podobnym zakresie działania oraz instytucji społeczno-kulturalnych, naukowych i artystycznych, prasy, radia i telewizji;

i/ PKD 22.13.Z / Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych;

j/ PKD 22.15.Z / Pozostała działalność wydawnicza;

k/ PKD 92.5l.B / Działalność bibliotek innych niż publiczne;

1/ PKD 92.52.B / Ochrona zabytków.

XI PKD 22.11 .Z / Wydawanie książek;

m/ PKD 80.42.A / Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane;

n/ PKD 74.85.Z / Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi;

o/ PKD 74.87.B / Działalność zmierzająca do wydania i sprzedaży książek, nagrań muzycznych, dzieł sztuki, fotografii itp.;

2. Działalność wymieniona w ust. l pkt a-o nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów Prawa działalności gospodarczej i art.9 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

3. Działalność wymieniona w ust.l pkt a, b, c, d, e, f, g, h, k, 1, prowadzona jest jako działalność nieodpłatna, natomiast działalność wymieniona w ust.1 pkt i, j, ł, m, n, o jest prowadzona jako działalność odpłatna.

 III. Członkowie Towarzystwa

§ 7

1.Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

- członków zwyczajnych,

- członków zbiorowych,

- członków wspierających.

2. Członkiem zwyczajnym może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który ukończył 18 lat i przez złożenie pisemnego oświadczenia zadeklarował przystąpienie do Towarzystwa i realizację jego celów statutowych.

3. Członkiem zbiorowym może być stowarzyszenie zarejestrowane prowadzące działalność w dziedzinie kultury, które w uchwale swojej władzy statutowej zadeklarowało przystąpienie do Towarzystwa i realizację jego celów statutowych.

4. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, instytucja, przedsiębiorstwo lub inna osoba prawna, która przez złożenie oświadczenia albo uchwały swojej władzy statutowej zadeklaruje współdziałanie z Towarzystwem w realizacji jego celów oraz materialne wspieranie działalności Towarzystwa.

§ 8

1. Nabycie członkostwa Towarzystwa następuje z chwilą podjęcia uchwały w tej sprawie przez Zarząd.

2. W przypadku odmowy przyjęcia do Towarzystwa deklarującemu przystąpienie do Towarzystwa przysługuje odwołanie do Wrzesińskiej Konferencji Kulturalnej.

§ 9

Ustanie przynależności do Towarzystwa następuje na skutek:

a/ wystąpienia,

b/ skreślenia z listy,

c/ wykluczenia,

d/ śmierci albo utraty zdolności do działań prawnych przez osobę fizyczną,

e/ rozwiązania albo likwidacji stowarzyszenia zarejestrowanego, instytucji, przedsiębiorstwa lub innej osoby prawnej.

§ 10

Wystąpienie polega na złożeniu pisemnego oświadczenia przez osobę fizyczną albo złożeniu uchwały władzy statutowej przez stowarzyszenie zarejestrowane, instytucję, przedsiębiorstwo lub inną osobę prawną Zarządowi Towarzystwa.

§ 11

Skreślenie z listy członków następuje uchwałą Zarządu w razie zalegania przez członka Towarzystwa ze składkami członkowskimi ponad 2 lata.

§ 12

1. Wykluczenie członka zwyczajnego następuje, gdy dopuścił się on czynu niezgodnego z powszechnie przyjmowanymi zasadami współżycia lub działa na szkodę Towarzystwa.                                                           Członkowie zbiorowi wykluczani są w razie nie przejawiania działalności przez okres co najmniej 3 lat.

2. Wykluczenie następuje uchwałą Zarządu podjętą większością 2/3 głosów.

3. Wykluczenie członka zwyczajnego lub zbiorowego może nastąpić także orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego, po przeprowadzeniu rozprawy w tej sprawie.

W tym przypadku nie podejmuje się uchwały wskazanej w ust. 2.

§ 13

1. Członek Towarzystwa skreślony z listy członków na podstawie § 11 albo wykluczony z Towarzystwa na podstawie § 12 może odwołać się od uchwał w tej sprawie albo orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do Wrzesińskiej Konferencji Kulturalnej.

2. Odwołanie winno być złożone na piśmie w okresie dwóch tygodni od dnia doręczenia stosownej uchwały albo orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.

3. Do czasu rozpatrzenia odwołania przez Wrzesińską Konferencję Kulturalną członek Towarzystwa skreślony z listy członków albo wykluczony z Towarzystwa jest zawieszony w uprawnieniach członkowskich.

§ 14

1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:

a/ uczestniczenia we Wrzesińskiej Konferencji Kulturalnej,

b/ wybierania i wyboru do innych władz Towarzystwa,

c/ zabierania głosu i przekładania wniosków w sprawach dotyczących działalności

Towarzystwa,

d/ korzystania z lokali i innych istniejących urządzeń Towarzystwa, a także dóbr znajdujących

się w jego dyspozycji,

e/ uczestniczenia w imprezach organizowanych przez Towarzystwo,

f/ noszenia odznaki i znaczka Towarzystwa.

2. Szczegółowe zasady korzystania z uprawnień określonych w ust. 1 lit. d-e określa Zarząd.

§15

1. Członkowie zbiorowi maja prawo do:

a/ delegowania swoich przedstawicieli na Wrzesińską Konferencję Kulturalną,

b/ zgłaszania wniosków, opinii i postulatów w sprawach dotyczących działalności Towarzystwa,

c/ korzystania z lokali i urządzeń Towarzystwa / Klub WTK /.

2. Sposób korzystania z uprawnień określonych w ust. c określa Zarząd

§ 16

Członkowie wspierający mają prawo do:

a/ korzystania z ekspertyz, opracowań i analiz dotyczących działalności kulturalnej,

b/ uczestniczenia w imprezach organizowanych przez Towarzystwo,

c/ zgłaszania wniosków, opinii i postulatów dotyczących działalności kulturalnej,

d/ uczestnictwa we Wrzesińskiej Konferencji Kulturalnej i posiedzeniach innych władz Towarzystwa z głosem doradczym.

§ 17

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a/ realizowania celów statutowych Towarzystwa przez aktywny udział w jego pracach oraz

troskę o wartości materialne i niematerialne Towarzystwa,

b/ przestrzegania Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Towarzystwa,

c/ propagowania haseł oraz idei Towarzystwa oraz zjednywania mu członków i sympatyków,

d/ przestrzegania powszechnie przyjętych zasad etyki w swojej działalności zawodowej i społecznej,

e/ regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 18

1. Członkowie zbiorowi mają obowiązek:

a/ wspierania celów statutowych towarzystwa przez aktywne działania kulturalne na terenie objętym ich zakresem działania,

b/ propagowania dorobku Towarzystwa, ,

c/ twórczego nawiązywania w swojej działalności do historycznego i kulturalnego

   dziedzictwa wrześnian,

d/ regularnego opłacania składki członkowskiej.

2. Od obowiązku określonego w ust. 1 lit. d członkowie zbiorowi mogą zostać zwolnieni uchwałą Miejsko Gminnej Konferencji Kulturalnej.

§ 19

1. Członkowie wspierający zobowiązani są do współdziałania z Towarzystwem w realizacji jego celów statutowych oraz regularnego wpłacania zadeklarowanych składek członkowskich.

IV. Władze Towarzystwa

§ 20

1. Władzami Towarzystwa są:

a/ Wrzesińska Konferencja Kulturalna / WKK /

b/ Zarząd

c/ Komisja Rewizyjna

d/ Sąd Koleżeński

2. Władze Towarzystwa określone w ust. 1 lit. b-d wybierane są przez Wrzesińska Konferencję Kulturalną, zgodnie z przyjętym przez nią trybem wyborów na okres 4 lat.

§ 21

1. Wrzesińska Konferencja Kulturalna stanowi najwyższą władzę Towarzystwa uprawnioną do decydowania o tych wszystkich sprawach, należących do zakresu działania Towarzystwa, do których Statut nie upoważnił innych władz Towarzystwa.

2. Wrzesińska Konferencja Kulturalna w szczególności:

a/ wybiera Prezesa, Zarząd, Komisję Rewizyjną, Sąd Koleżeński,

b/ uchwala program prac Towarzystwa na kolejną kadencję,

c/ wysłuchuje sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego,

d/ udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi,

e/ uchwala Statut oraz dokonuje w nim zmian,

f/ rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu, w tym także odwołania od uchwał w sprawach przyjęcia, skreślenia i wykluczenia z Towarzystwa

g/ rozpatruje odwołania od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego w sprawach związanych z wykluczeniem z Towarzystwa,

h/ ustala wysokość składek członkowskich oraz zwalnia od tego obowiązku członków zbiorowych,

i/ podejmuje uchwały w sprawie rozwiązania Towarzystwa i przeznaczenia jego majątku.

§ 22

1. W WKK biorą udział Wszyscy członkowie zwyczajni Towarzystwa oraz delegaci członków zbiorowych.

2. Uprawnienia delegatów członków zbiorowych są takie same jak uprawnienia członków zwyczajnych, a w szczególności mogą oni wybierać i być wybierani do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

3. Członkowie zwyczajni, którzy do dnia obrad WKK nie uregulowali zaległych składek członkowskich nie posiadają prawa głosowania.

4. W WKK uczestniczą z głosem doradczym przedstawiciele członków wspierających oraz inni zaproszeni goście.

§ 23

WKK zwoływana jest w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym..

§ 24

WKK w trybie zwyczajnym zwoływana jest raz na 1 rok dla przeprowadzenia działań o charakterze sprawozdawczo-programowym, a raz na 4 lata w celach sprawozdawczo-wyborczych.

§ 25

1. Zarząd zwołując WKK w trybie zwyczajnym określa jednoznacznie ilość i zasady wyboru delegatów przez poszczególnych członków zbiorowych, uwzględniając postanowienia ust. 2 i 3.

2. Delegaci członków zbiorowych wybierani są na okres do zwołania następnej WKK w trybie nadzwyczajnym.

3. Liczba delegatów wybranych przez wszystkich członków zbiorowych powinna być równa liczbie członków zwyczajnych mających prawo do udziału w WKK.

§ 26

1. WKK w trybie nadzwyczajnym zwoływane są przez Zarząd w okresach pomiędzy upływem kadencji

a/ z własnej inicjatywy Zarządu b/ na wniosek Komisji Rewizyjnej c/ na wniosek 1/10 liczby członków.

2. Zarząd zobowiązany jest zwołać WKK w trybie nadzwyczajnym w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku wymienionego w ust. 1 lit b i c.

3. WKK zwoływana w trybie nadzwyczajnym załatwia tylko sprawy, dla których została zwołana, chyba, że sama postanowi inaczej.

§ 27

1. Zarząd Towarzystwa jest organem wykonawczym WKK, a zarazem naczelną władzą Towarzystwa w okresach pomiędzy posiedzeniami WKK.

2. Zarząd kieruje bieżącą pracą Towarzystwa zgodnie ze Statutem, programem działania i innymi uchwałami WKK.a/ reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,

b/ uchwalanie szczegółowego planu pracy Towarzystwa i budżetu na okresy roczne oraz

nadzór nad ich realizacją,

c/ administrowanie majątkiem i funduszami Towarzystwa,

d/ zwołanie WKK oraz określenie liczby i zasad wyboru delegatów członków zbiorowych na

WKK,

e/ sporządzanie sprawozdań z wykonania programu, szczegółowego planu pracy oraz budżetu i przekładanie ich WKK,

f/ powoływanie sekcji, klubów i komisji problemowych oraz wysłuchiwanie ich okresowych  sprawozdań,

g/ podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,

h/ określanie zasad korzystania z niektórych uprawnień członkowskich,

i/ przyznawanie stypendiów fundowanych przez Towarzystwo,

j/ przyjmowanie i zwalnianie pracowników Towarzystwa.

§ 28

1. Zarząd składa się z: prezesa i wiceprezesa, sekretarza, skarbnika oraz 3-15 członków.

2. Osoby pełniące funkcje w Zarządzie wybierane są na pierwszym jego posiedzeniu, które winno być zwołane najpóźniej 7 dni po posiedzeniu WKK, z tym, że Prezesa wybiera bezpośrednio WKK.

§ 29

Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał.

§ 30

Komisja Rewizyjna jest podstawowym organem kontroli wewnętrznej w Towarzystwie.

§ 31

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

a/ kontrola działalności statutowej, finansowej i gospodarczej Towarzystwa, a także

powołanych zespołów, klubów, komisji i kół zainteresowań,

b/ kontrola działalności finansowej i gospodarczej administracji Towarzystwa,

c/ występowanie z wnioskami i postulatami dotyczącymi działalności organizacyjnej  Towarzystwa,

d/ występowanie do WKK o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

e/ występowanie z wnioskami o zwołanie WKK w trybie nadzwyczajnym,

f/ składanie sprawozdań ze swojej działalności na posiedzeniach WKK.

§32

Komisja Rewizyjna wykonując uprawnienia kontrolne ma prawo wglądu w całokształt działalności Towarzystwa, jego władz i komórek organizacyjnych, zwłaszcza zaś posiada prawo wstępu do wszystkich pomieszczeń Towarzystwa, prawo wglądu do dokumentów Towarzystwa, a także prawo żądania udzielenia jej wszelkich niezbędnych informacji.

§ 33

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób.

2. Na pierwszym swoim posiedzeniu komisja Rewizyjna wybiera przewodniczącego, jego zastępców i sekretarza.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

Nadto, członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 34

WKK może uchwalić regulamin określający szczegółowe zasady działania i uprawnienia Komisji Rewizyjnej.

§ 35

Sąd Koleżeński rozpatruje i rozstrzyga spory powstałe między członkami Towarzystwa w toku działalności Towarzystwa oraz rozpatruje sprawy związane z naruszeniem powszechnie przyjętych zasad etyki i Statutu przez członków Towarzystwa.

§ 36

1. Sprawy wymienione w § 35 rozpatrywane są przez Sąd Koleżeński w składzie 3 osób na rozprawach.

2. WKK uchwala regulamin określający szczegółowo zasady działania Sądu Koleżeńskiego.

§ 37

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 osób.

2. Na pierwszym swoim posiedzeniu Sąd Koleżeński wybiera przewodniczącego, jego zastępcę     i sekretarza.

§ 38

W trakcie kadencji Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński dokonują zmian w swoich składach w drodze dokooptowania. Zmiany te nie mogą przekraczać 1/4 składu Zarządu wybranego przez WKK, natomiast w odniesieniu do Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego nie mogą przekraczać 1/2 ich składów wybranych przez WKK.

§ 39

1. Posiedzenia WKK są ważne bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania obecnych na danym posiedzeniu.

2. Posiedzenia Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego są ważne, jeżeli uczestniczy w nich przynajmniej połowa osób uprawnionych do głosowania na danym posiedzeniu.

§ 40

1. Uchwały władz Towarzystwa, jeżeli Statut nie stanowi inaczej, zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.

2. Wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz Prezesa odbywa się w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu tajnym odbywa się także konstytuowanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego oraz kooptacji do tych władz w trakcie trwania kadencji.

3. Władze Towarzystwa mogą uchwalić głosowanie tajne w innych sprawach. Uchwała w tej sprawie zapada zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

V. Majątek Towarzystwa i zaciąganie zobowiązań

§ 41

Majątek Towarzystwa powstaje z:

a/ składek członkowskich i innych świadczeń członkowskich,

b/ dotacji i subwencji,

c/ darów i innych zapisów,

d/ dochodów własnych z imprez, wydawnictw itp. oraz zadań zleconych,

e/ innych źródeł.

Dochody Towarzystwa przeznaczone są na rozwijanie jego statutowej działalności oraz inne

cele użyteczności kulturalnej.

§ 42

Zabrania się:

1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi",

2. Przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3. Wykorzystywania majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Towarzystwa,

4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 43

Zobowiązania majątkowe i finansowe w imieniu Towarzystwa podejmuje łącznie Prezes, Sekretarz, Skarbnik, względnie osoby przez nie upoważnione w granicach pełnomocnictwa udzielonego tym osobom przez Zarząd.

VI. Postanowienia końcowe

§ 44

Pisma i dokumenty wychodzące na zewnątrz podpisuje Prezes, względnie Wiceprezes i Sekretarz. Pisma dotyczące spraw finansowych podpisuje dodatkowo Skarbnik.

§ 45

Zmianą Statutu i rozwiązanie Towarzystwa wymagają uchwały. Wrzesińskiej Konferencji Kulturalnej odjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

§ 46

W przypadku rozwiązania Towarzystwa Wrzesińska Konferencja Kulturalna zadecyduje o przeznaczeniu majątku Towarzystwa oraz powoła Komisję Likwidacyjną.

 

 

 

 

Czytany 4169 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 30 marzec 2017 10:41
Dział: WTK
Więcej w tej kategorii: « 50-lecie WTK Historia WTK »